Starry Skies

Tantalus range near Squamish, BC.
Tantalus range near Squamish, BC.