Mayo Jordanov's Public Key

Fingerprint
50fec3a364b59bee734d0e9b56a3789ced4d2dd7
64 bit fingerprint
56a3789ced4d2dd7
Raw key
https://oyam.ca/pubkey.txt
      # To import key into GPG:
      curl https://oyam.ca/pubkey.txt | gpg --import